คณะผู้บริหาร

นายธีรวัฒน์ ทิพย์พรวงษ์

(ผู้รับใบอนุญาต)


นายแสวง จิวะสุรัตน์

(ประธาน)

ว่าที่ ร.อ.จิตร์ ศิรธรานนท์

(ผู้จัดการ)

น.ส.จุฑามาศ จุฑาพันธ์สวัสดิ์

(ผู้ช่วยผู้จัดการ)

นางวารุณี มาศวิจิตร์วงศ์

(เซี่ยวจั่ง)

นายมารุจน์ จังจิตต์วัฒนกุล

(ผู้อำนวยการ)

นางฉลวย บัวทิพย์

(รองฯ ฝ่ายวิชาการ)

นายสุธีมนต์ อำพนธนวัชร์

(รองฯ ฝ่ายงานงบประมาณ)

นางสาวบุศรา มงคลเอก

(รองฯ ฝ่ายงานบุคคล)

นายบุญนาค ทองหวี

(รองฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

นางสาวพัชรี บุญเรือง

(หัวหน้างานวิชาการ)

นายสุธีมนต์ อำพนธนวัชร์

(หัวหน้างานอาคารสถานที่)