คณะกรรมการสถานศึกษา

1. นายธีรวัฒน์ ทิพย์พรวงษ์ ผู้รับใบอนุญาต
2. นายพิริยะ ธุวสุจิเรข ผู้ปกครอง
3. นางฉลวย บัวทิพย์ ผู้แทนครู
4. นายมารุจน์ จังจิตต์วัฒนกุล ผู้แทนครู
5. นายเทียนชัย ปิติพัฒนะโฆษิต ผู้แทนชุมชน
6. นายบัณฑิตย์ โลจนาทร ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นางวารุณี มาศวิจิตรวงศ์ ผู้แทนครู
8. นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลย์ศิลป์โสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิ
9. ว่าที่ รอ.จิตร์ ศิรธรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นางใยผกา เพียรศรีวัชรา ผู้ปกครอง
11. นางสาวบุศรา มงคลเอก ผู้แทนครู
12. นายแสวง จิวะสุรัตน์ ผู้แทนชุมชน
13. นางสาวจุฑามาศ จุฑาพันธ์สวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ
14. นายนคร ตังคะพิภพ ผู้ทรงคุณวุฒิ
15. นายชัยวัฒน์ ชัยวัฒนพันธ์ ผู้แทนศิษย์เก่า
16. รศ.ดร.นิภา เพชรสม ผู้ทรงคุณวุฒิ