คณะกรรมการสถานศึกษา

1ว่าที่ ร.อ.จิตร์ ศิรธรานนท์ผู้ทรงคุณวุฒิ
2รศ.ดร.นิภา เพชรสมผู้ทรงคุณวุฒิ
3นายสุวัฒน์ จิรประเสริฐวงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
4นายธีรวัฒน์ ทิพย์พรวงษ์ผู้รับใบอนุญาต
5นายบัณฑิต โลจนาทรผู้ทรงคุณวุฒิ
6นายกมลชัย เกษตรพูนสุขผู้แทนผู้ปกครอง
7นายพิริยะ ธุวสุจิเรขผู้แทนผู้ปกครอง
8นายเกษตร ชุณหเกียรติ์สกุลผู้แทนศิษย์เก่า
9นางฉลวย บัวทิพย์ผู้แทนครู
10นายมารุจน์ จังจิตต์วัฒนกุลผู้แทนครู
11นางวารุณี มาศวิจิตรวงศ์ผู้แทนครู
12นางสาวจุฑามาศ จุฑาพันธ์สวัสดิ์กรรมการและเลขานุการ
13นายศักดิ์สิทธิ วิบูลศิลป์โสภณผู้ทรงคุณวุฒิ
14นายติ้งควง คงเพชรสถิตผู้แทนศิษย์เก่า
15นายเทียนชัย ปิติพัฒนะโฆษิตผู้แทนชุมชน
16นายแสวง จิวะสุรัตน์ผู้แทนชุมชน