ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนราษฎร์วิทยา(เดิมชื่อ โรงเรียนกวงตง) ตั้งอยู่เลขที่ 54  ถนนชีสระอินทร์ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2488 คณะกรรมการผู้เริ่มก่อตั้งโรงเรียน โดยมี นายเอี้ยแซ่เตีย นายทรง แซ่ชิ้น นายเอี้ยวเกีย แซ่อึ้ง เป็นแกนนำ และอีก 9 ท่าน คือ นายเหลียง อาภาวงศ์ นายสงวน กำชัย นายกิ่งฟ้า แซ่โค้ว นายเอี๊ยะ แซ่เตีย นายเม่งอั่ง แซ่เตีย นายเง็กอั่ว แซ่ลิ้ม นายเซ่งเงียบ แซ่อึ้ง นายกังลั้ง แซ่โซว และนายอุ่งฮั้ว แซ่ปั้ง เป็นแกนนำออกหาทุนสร้างอาคารเรียนเรือนไม้ 2 ชั้น 8 ห้องเรียน บนโฉนดที่ดินเลขที่ 14830 เป็นเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา

ปี พ.ศ. 2490 โรงเรียนราษฎร์วิทยาดำเนินการจัดตั้งเป็นโรงเรียนราษฎร์ ได้รับใบอนุญาต เลขที่ 2/2490 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2490 เปิดทำการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4 สอนวิชา ภาษาไทย และภาษาจีน มีจำนวนนักเรียน 70 คน โดยมี นายทรง แซ่ชิ้น เป็นผู้รับใบอนุญาต นายเอี้ยวเกีย แซ่อึ้ง เป็นผู้จัดการ และนายจวนกุมภคาม เป็นครูใหญ่

ปี พ.ศ. 2491 นายชาญ ลกด้าย รับตำแหน่งครูใหญ่แทน นายจวน กุมภคาม โรงเรียนได้ขออนุญาตเปิดสอนแผนกอาชีวะเป็นภาษาจีนในภาคค่ำ

ปี พ.ศ. 2493 ได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเรือนไม้ 2 ชั้น 8 ห้องเรียน เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น นายศิริ แสงหิรัญ รับตำแหน่งครูใหญ่แทน นายชาญ ลกด้าย ตั้งแต่ปลายปี2491 – 2493

ปี พ.ศ. 2494 นายพุธ เลาหภักดี รับตำแหน่งครูใหญ่แทน นายสิริแสงหิรัญ

ปี พ.ศ. 2495-2526 นายดำริ เกษนคร รับตำแหน่งครูใหญ่แทน นายพุธ เลาหภักดี และนายเหลียง อาภาวงศ์ รับตำแหน่งผู้จัดการแทน นายเอี้ยวเกีย แซ่เอี้ย

ปี พ.ศ. 2508 นางพัชรี พจนมณี รับตำแหน่งผู้จัดการแทนนายเหลียง อาภาวงศ์ ซึ่งถึง แก่กรรม

ปี พ.ศ. 2512ได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อ “โรงเรียนกวงตง” เป็น “โรงเรียน  ราษฎร์วิทยา” ใช้อักษรย่อ ร.ว.ตามใบอนุญาตเลขที่ 60/2512 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2512

ปี พ.ศ.2521ได้ดำเนินการการศึกษาภาคหบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ตามหลักสูตรประถมศึกษา 2521โดยมีวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนในกลุ่มประสบการณ์พิเศษ

ปี พ.ศ. 2522 นายบัณฑิตย์ โลจนาทร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารโรงเรียนราษฎร์วิทยา

ปี พ.ศ. 2524 นายทรง แซ่ชิ้น ผู้รับใบอนุญาตได้ถึงแก่กรรม จึงได้โอนกิจการโรงเรียนให้แก่มูลนิธิแสงมิตรส่งเสริมการศึกษา ตามใบอนุญาตที่ 43/2524 ลงวันที่ 12 สิงหาคม 2524

ปี พ.ศ. 2525 นายอุทัย ช่อมาลี รับตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตแทนนายทรง แซ่ชิ้น ซึ่งถึงแก่กรรม จนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2526  นายชาลี วัชราศรม รับตำแหน่งครูใหญ่แทน นายดำริ เกษนคร ซึ่งได้ถึง แก่กรรม

ปี พ.ศ. 2527  นายบัณฑิตย์ โลจนาทร ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนราษฎร์วิทยา ได้ดำริสร้างอาคารเรือนคอนกรีต 4 ชั้น แทนอาคารไม้หลังแรก ที่ทรุดโทรมลง ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ด้วยงบประมาณ 5 ล้านบาท ทำพิธีเปิดป้ายอาคารใหม่เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2529 โดย นายขุนทอง ภูผิวเดือน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

ปี พ.ศ. 2535 ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการประจำปีการศึกษา 2535

ปี พ.ศ. 2538 นายชาลี วัชราศรม รับตำแหน่งผู้จัดการแทน นางพัชรียา ที่เกษียณอายุและ นางสาวจุฑามาศ จุฑาพันธ์สวัสดิ์ รับตำแหน่งครูใหญ่ แทนนายชาลี วัชราศรม จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2539 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยนายบัณฑิตย์  โลจนาทร ประธานกรรมการบริหาร มีมติสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น พร้อมหอ ประชุม ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง 15 ล้านบาท พิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 โดย ฯพณฯ นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ