งานปกครอง

ระเบียบปฏิบัติประจำวันที่ผู้ปกครองและนักเรียนควรทราบ

1. นักเรียนต้องมาโรงเรียนให้ทันตามเวลาที่โรงเรียนได้กำหนดขึ้น หากมาสายในช่วงเวลาเข้าเรียนจะต้องรีบไปรายงานตัวต่อครูฝ่ายปกครองและลงบันทึกประจำวัน
2. สัญญาณเข้าเรียนครั้งที่ 1 (07.45 น.) เป็นการแจ้งให้นักเรียนทุกคน เตรียมตัวเข้าแถวตอนเช้าสัญญาณเข้าเรียนครั้งที่ 2 (07.50 น). จะเปิดเพลงมาร์ชโรงเรียน เป็นการแจ้งให้นักเรียนทุกคนรีบมาเข้าแถว เมื่อเพลงมาร์ชจบแล้ว ทุกคนจะต้องเข้าแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธงดังนี้

– ร้องเพลง เคารพธงชาติ
– สวดมนต์ ไหว้พระ
– บริหารร่างกาย
– รับฟังการอบรมของคุณครู
– นั่งสมาธิ

3. เมื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จแล้ว นักเรียนต้องเดินเข้าห้องเรียนด้วยความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อย
4. เมื่อหมดเวลาเรียนคาบใดคาบหนึ่ง หรือต้องย้ายห้องเรียน ให้จัดแถวและเดินเข้าเรียน
ด้วยความสงบเรียบร้อย
5. เมื่อสัญญาณเลิกเรียนครั้งที่ 1 ดังขึ้น นักเรียนจะต้องเตรียมตัวสวดมนต์ แผ่เมตตา รอจนสัญญาณเลิกเรียนครั้งที่ 2 ดังขึ้น นักเรียนจึงกลับบ้านได้ (ยกเว้นเวรประจำวัน)
6. หากนักเรียนมีความจำเป็นที่จะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนในช่วงเวลาเรียนจะต้องขออนุญาตจากครูฝ่ายปกครอง เพื่อรับใบอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
7. ถ้านักเรียนเจ็บป่วยหรือมีธุระจำเป็นไม่สามารถมาโรงเรียนได้ จะต้องมีจดหมายลาโดยมีลายเซ็นของผู้ปกครองรับรอง ส่งถึงคุณครูประจำชั้นภายในวันแรกที่นักเรียนเริ่มมาเรียน
หรือจะแจ้งทางโทรศัพท์ให้โรงเรียนทราบก็ได้
8. ถ้าผู้ปกครองมีความจำเป็นที่จะให้นักเรียนกลับบ้านก่อนเวลาปกติ จะต้องแจ้งให้ครูประจำชั้นและครูฝ่ายปกครองทราบและลงชื่อในสมุดรับตัวนักเรียน
9. ถ้านักเรียนตกรถประจำ ไม่สามารถกลับบ้านเองได้ ให้แจ้งครูประจำชั้นและครูฝ่ายปกครองทราบทันที

กฎระเบียบข้อปฏิบัติของโรงเรียน

1. มีเครื่องแต่งกาย เครื่องเรียนต่าง ๆ ครบตามที่โรงเรียนกำหนด
2. แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามที่โรงเรียนกำหนดขึ้น
3. เชื่อฟังและอยู่ในโอวาทของคุณครูและสารวัตรนักเรียน
4. ประพฤติตนให้สมกับสภาพนักเรียนที่ดี เช่น ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท พฤติกรรมชู้สาว เล่นการพนัน ทุจริต และเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
5. ไม่อนุญาตให้นักเรียนนำของเล่น เครื่องประดับ หรือของมีค่าต่าง ๆ มาโรงเรียน ถ้าเกิดการสูญหาย ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ
6. เวลาเดินขึ้นบนอาคารเรียน ต้องเดินตามลูกศร (เดินขึ้นชิดขวา เดินลงชิดขวา)
7. ไม่อนุญาตให้นำอาหารหรือขนมและเครื่องดื่ม ไปรับประทานบนอาคารเรียน
8. ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าขึ้นบนอาคารเรียน
9. มีกิริยาที่สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ต่อเพื่อน ครูและบุคคลอื่นทั่วไป
10. ปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนอย่างเคร่งครัด
11. นักเรียนต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดและสมบัติของโรงเรียน
12. มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ
13. รักและเคารพสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์