งานแนะแนว

ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวสายชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น คือ นางเกศิณี เขียวพอดี การแนะแนวเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ มีรูปแบบที่เป็นกระบวนการต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายช่วยให้บุคคลมีความสามารถช่วยตนเองได้ ช่วยให้รู้จักและเข้าใจตนเอง ทุกด้าน ช่วยให้รู้จักพัฒนาตนเอง รู้จักนำความรู้ ความสามรถหรือศักยภาพของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อตนเอง เพื่อครอบครัว และเพื่อสังคมส่วนรวม ช่วยให้เข้าใจโลกการศึกษา โลกของอาชีพ ช่วยให้รู้จักวิธีป้องกัน และแก้ปัญหา รวมทั้งวิธีการปรับตนได้อย่างดีมีความสุข

การจัดกิจกรรมแนะแนวโดยทั่วไปมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้

 1. เพื่อให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง ทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม ความต้องการ ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ตลอดจนค่านิยมที่ยึดถือ
 2. เพื่อให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในสถานศึกษาต่าง ๆ เช่น สถานที่ของสถาบันที่จะศึกษาต่อ ระเบียบการรับสมัคร รวมทั้งโอกาสที่จะเข้าไปศึกษาต่อในสถาบันนั้น
 3. เพื่อให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโลกกว้างทางอาชีพ การแบ่งหมวดหมู่ของอาชีพ ลักษณะของอาชีพที่เหมาะสม กับบุคลิกภาพของแต่ละคน และข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพตามที่ต้องการ
 4. เพื่อให้นักเรียนนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาเลือกตัดสินใจ เกี่ยวกับแนวทางในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนมากที่สุด
 5. เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์ เกี่ยวกับการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพตามที่ตนสนใจเพื่อช่วยให้เกิดความมั่นใจในการวางแผนเลือกเดินทางของชีวิตในอนาคต

ภารกิจงานแนะแนวจะครอบคลุม 5 งาน ดังนี้

งานศึกษารวบรวมข้อมูล

 • การจัดระเบียบสะสม
 • การใช้แบบสอบถาม
 • การสังเกต
 • การศึกษาผลงาน

งานสารสนเทศ

 • การปฐมนิเทศ
 • การจัดป้ายนิเทศ
 • ปัจฉิมนิเทศ
 • การจัดกิจกรรม
 • แนะแนวศึกษาต่อ
 • การหาเอกสารด้านการศึกษา – อาชีพ

งานให้คำปรึกษา

 • จัดสถานที่ให้คำปรึกษา
 • จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ
 • จัดบัตรนัดพบ
 • ทำบันทึกให้คำปรึกษา

งานป้องกัน ส่งเสริมพัฒนาช่วยเหลือ

 • การเลือกแผนการเรียนของนักเรียน
 • การเลือกเข้ากิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ

งานติดตามและประเมินผล

 • ติดตามผลการเรียนของนักเรียน
 • ติดตามนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
 • ติดตามผลการแนะแนวที่จัดทำ