ภาษาจีน

บุคลากร

น.ส.อัญชลี เหลืองพัฒน์สร

น.ส.อัญชลี เหลืองพัฒน์สร

(หัวหน้ากลุ่มสาระ)

น.ส.พรพรรณ สุขเบญจลาภ

น.ส.ประภาศรี ทรัยพยาคม

น.ส.ประภาศรี ทรัยพยาคม

นายสุธีมนต์ อำพลธนวัชร์

นายสุธีมนต์ อำพลธนวัชร์

นางฟาง แซ่เฉิน

นางฟาง แซ่เฉิน

นายหัว แซ่หลี่

นายหัว แซ่หลี่