ภาษาอังกฤษ

บุคลากร

นางมลิวัลย์ จันทร

นางมลิวัลย์ จันทร

(หัวหน้ากลุ่มสาระ)

นางสาวปิยะเนตร ตั้งธรรม

นางสาวปิยะเนตร ตั้งธรรม

นางฉลวย บัวทิพย์

นางฉลวย บัวทิพย์

นางสาวดาราณี แต่แดงเพชร

นางสาวดาราณี แต่แดงเพชร

นางสาวเกศรินทร์ อินเทียน

นางสาวอภิรดี จีระธัญญาสกุล