คณิตศาสตร์

บุคลากร

นางบุญถิ่น อิงปัญจลาภ

นางบุญถิ่น อิงปัญจลาภ

(หัวหน้ากลุ่มสาระ)

นางนันทิญา คชพันธ์

นางนันทิญา คชพันธ์

นางแสงดาว สุดใจ

นางแสงดาว สุดใจ

นางศรัณยา เกิดยิด

นางศรัณยา เกิดยิด

นางวันทนา ผ่องเพชรอำไพ

นางวันทนา ผ่องเพชรอำไพ

น.ส.กัณฑมาศ เย็นตั้ง

น.ส.กัณฑมาศ เย็นตั้ง

น.ส.สุพัตรา ฉ่ำมะนา

น.ส.สุพัตรา ฉ่ำมะนา