วิทยาศาสตร์

บุคลากร

นายนิรันดร์ จันทัง

นายนิรันดร์ จันทัง

(หัวหน้ากลุ่มสาระ)

นางยุพา สุขสกุล

นางยุพา สุขสกุล

คำนึง เกศีนิลพรรณ

คำนึง เกศีนิลพรรณ

นางเกศิณี เขียวพอดี

นางเกศิณี เขียวพอดี

นางสาววรัญญา ทิพย์กรรณ

นางสาววรัญญา ทิพย์กรรณ