สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

บุคลากร

นางสาวเกศรินทร์ อินเทียน

นางสาวเกศรินทร์ อินเทียน

นางทิพวรรณ กล่ำทอง

นางทิพวรรณ กล่ำทอง

นางทัศนา สมศรี

นางทัศนา สมศรี

น.ส.สุรัตน์พร เพชรวงศ์รพี

น.ส.สุรัตน์พร เพชรวงศ์รพี