ภาษาไทย

บุคลากร

นางสุมาลี แดนเมือง

นางสุมาลี  แดนเมือง

(หัวหน้ากลุ่มสาระ)

น.ส.ฐิติมา ธิติพงศ์วณิช

นางกมลรัตน์ วิบูลรังสรรค์

น.ส.ผกาวลี อยู่ผ่อง

นางบุญเหลือ ลพบุตร

น.ส.พัชรี จันทร์สุวรรณ

นางสาวพัชรี บุญเรือง

น.ส.สุนันทา อินทรสวัสดิ์

นางสาวอภิรดี จีระธัญญาสกุล

นางบุษยา นิลกลัด

นายสุมิตร แผ่ตระกูลไพศาล

นางอยุภาวดี คำเกลี้ยง

นายโอฬาร มงคลเอก